Jdi na obsah Jdi na menu
 


 1. Klient (účastník kurzu) má právo:
  1. Zúčastňiť sa 1 náhradného tréningu v dĺžke 2 hod. ako náhrady za neprítomnosť na 1 tréningu riadneho kurzu. Účastník kurzu má nárok na náhradný tréning za predpokladu, že požiada o jeho realizáciu najneskôr v deň posledného tréningu riadneho kurzu. Termím náhradného tréningu dohodne výcvikár s účastníkom kurzu po ukončení riadneho kurzu.
  2. Na vrátenie kurzovného poplatku len v prípade úhynu psa, trvalého zranenia psa a hárania suky, ktoré znemožňujú pokračovanie vo výcviku psa. Tieto okolnosti je potrebné preukázať (veterinárna správa a pod.). Výšku vráteného poplatku určí hlavný výcvikár po vzájomnej dohode s účastníkom kurzu s prihliadnutím na závažnosť predčasného ukončenia kurzu, maximálne však do výšky 75% ceny kurzu.
 2. Účastník kurzu je povinný:
  1. Uhradiť stanovený poplatok za kurz pred jeho začatím
  2. Mať psa riadne očkovaného a odčerveného, čo preukáže zápisom v očkovacom preukaze
  3. Nosiť na výcvik pomôcky podľa nariadenia výcvikára a registračnú známku psa
  4. Pri každom výcviku očistiť terén od exrementov po svojom psovi
  5. Chodiť na výcvik včas
  6. Dodržiavať pokyny výcvikára počas tréningu
  7. Uhradiť všetky škody spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením psa pod jeho vedením voči inej osobe, alebo inému psovi
  8. Vopred nahlásiť prítomnosť ďalšej osoby príp. psa na tréningu, ktorá spevádza účastníka kurzu
 3. Počas tréningu je zakázané:
  1. Voľné pobehovanie psa bez povolenia výcvikára
  2. Neprimerané zaobchádzanie zo psom
  3. Požívať alkoholické nápoje

V prípade nepriaznivého počasia sa tréning presúva na iný termín na základe rozhodnutia výcvikára.

Pri vážnom a viacnásobnom porušení výcvikového poriadku môže byť účastník kurzu vylúčený z ďalšieho výcviku bez nároku na vrátenie poplatku za kurz. Výcviková škola a jej výcvikári nezodpovedajú za zranenie alebo úhyn psa.

Účastník kurzu obdrží po úspešnom ukončení záverečnej skúšky certifikát, na základe ktorého poskytujú niektoré miestne, respektíve obecné úrady úľavu z povinnej dane za psa.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář